คู่มือการใช้งาน  
ขั้นตอน และวิธีการใช้งานสำหรับอาจารย์  

1. ลงทะเบียนกับระบบ
2. login เข้าระบบ
3. เพิ่มวิชาที่สอน *
4. เพิ่มนักศึกษาเข้าไปในวิชา *
5. เพิ่มข้อมูลต่างๆของวิชา
6. ตรวจสอบและดูแลวิชาของท่าน
(ท่านควรแจ้งให้นักศึกษาที่เรียนใน Course นั้นทราบ เพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใช้ระบบ)

การเข้าใช้งานระบบ
การสมัครสมาชิก
Login
การเพิ่มวิชา
การเลือกวิชาเพื่อเข้าใช้งาน
การเพิ่มนักศึกษา
การเพิ่มข้อมูลของวิชา
   เพิ่มแบบฝึกหัด
   เพิ่มการบ้าน
   เพิ่ม file
   เพิ่ม Link
   เพิ่ม หนังสือ
ส่งข้อความ
การแสดงคะแนนของนักศึกษา
การแก้ไขรายละเอียดของวิชา
การใช้งานกระดานข่าว
การแสดงข้อมูลของวิชา
การเลือกวิชาอื่น (วิชาที่ท่านได้เพิ่มเข้ามาในระบบ)
การออกจากระบบ
การแก้ไขข้อมูลของตัวท่านเอง
ขั้นตอนการใช้ระบบของอาจารย์  

ทำการสมัครมาชิก ตามขั้นตอนดังภาพ


หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านทำการ Login เข้าใช้งานระบบ ดังภาพ


ถ้าท่านยังไม่ได้เพิ่มวิชาที่สอนลงในระบบ ให้ทำการเพิ่มวิชาของท่านลงในระบบ (ท่านจะเพิ่มกี่วิชาก็ได้) โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


เลือกวิชาที่แสดงบนหน้าจอโดย คลิกที่รหัสวิชา เพื่อเข้าไปใช้งาน (จะมีวิชาให้เลือกหลังจากที่ท่านได้ Login แล้ว และท่านได้ทำการเพิ่มวิชาแล้วเท่านั้น)


การเพิ่มนักศึกษาทำได้ 2 วิธี คือเพิ่มแบบกลุ่ม และเพิ่มทีละคน
   - การเพิ่มแบบกลุ่ม ทำได้โดยเลือกกลุ่ม และเลือก รหัส 2 ตัวหน้าของเลขประจำตัวนักศึกษา
   - การเลือกทีละคน ทำโดยการป้อนเลขประจำตัวนักศึกษา


การเพิ่มข้อมูลของวิชา ซึ่งมีดังนี้
เพิ่มแบบฝึกหัด ทำตามขั้นตอนดังภาพ

-ให้ป้อนหัวข้อแบบฝึกหัด
-ทำการป้อนคำถามและคำตอบ
-หลังจากป้อนคำถามและคำตอบแล้ว ให้ท่านกำหนดคำตอบที่ถูกต้องให้กับคำถาม
-ท่านสามารถป้อนคำถามและคำตอบได้เรื่อยๆโดยไม่มีการกำหนดจำนวนข้อ
-ท่านสามารถใส่รูปภาพประกอบคำถามได
-เมื่อท่านต้องการแสดงรายละเอียดของแบบฝึกหัดทั้งหมด ให้ท่านเลือก แสดงแบบฝึกหัดทั้งหมด
-ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดของแต่ละหัวข้อคำถามได้
-ท่านสามารถลบคำถามที่ไม่ต้องการออกได้
-เมื่อท่านสร้างแบบฝึกหัดเสร็จทุกข้อแล้ว ให้ท่านคลิก พร้อมใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัดนั้นได้
-ท่านไม่จำเป็นต้องสร้างแบบฝึกหัดให้เสร็จในครั้งเดียว เพราะแบบฝึกหัดสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ยกเว้นท่านจะ คลิก พร้อมใช้งาน

เพิ่มงาน ขั้นตอนดังภาพ

ท่านสามารถแจ้งคะแนนสอบอื่นๆได้ จากการใช้ หัวข้อเพิ่มงาน โดยกำหนดหัวข้องาน เป็น "แจ้งผลสอบ......" และกำหนดคะแนนให้นักศึกษาได้เลย
ท่านสามารถหยุดรับงานหรือเปิดรับงานได้โดย Click 6
ท่านสามารถลบงานจากระบบได้โดย Click 7
ท่านสามารถตรวจงานได้โดย Click 5
การตรวจงาน

ท่านสามารถดูรายละเอียดของงานได้จาก 1
ท่านสามารถตรวจงานที่นักเรียนส่งมาได้(งานส่งเป็น wa]N เท่านั้น) โดย Click 6
ท่านสามารถส่งหมายเหตุงานไปยังนักเรียนได้โดย Click 5
ท่านสามารถให้คะแนนทีละคนได้โดย Click 4
ท่านสามารถให้คะแนนแบบป้อนคั้งเดียวได้โดย ป้อนคะแนนใน 2 ให้ครบทุกคนแล้ว Click 3
ท่านสามารถ Save งานทุกคนโดย Click 7

เพิ่ม file ขั้นตอนดังภาพ

- กำหนดชื่อ file ในเครื่องของท่าน
- กำหนดหัวข้อของ file
- กำหนดรายละเอียด
หมายเหตุ กรณีที่ท่านส่งไฟล์ขนาดใหญ่เกิน 1 MB ท่านควรยกเลิก การใช้งาน proxy เมื่อท่านส่งไฟล์ เพราะการใช้งาน Proxy อาจทำให้การส่งไฟล์ล้มเหลวได้

เพิ่ม Link ดังภาพ

- กำหนด URL ของแหล่งข้อมูล
- กำหนด หัวข้อของ Link
- กำหนด รายละเอียด

ส่งข้อความไปยังนักศึกษาที่เรียนในวิชา ดังภาพ


เลือก 1 เพื่อแสดงข้อความ
2 คือข้อความที่มีภาพประกอบ
3 คือข้อความใหม่
4 ข้อความที่ยังไม่อ่าน
5 ลบข้อความ
6 ข้อความที่อ่านแล้ว
7 ข้อความที่มีไฟล์ประกอบ
8 แสดงข้อความและส่งใหม่
9 ส่งข้อความ
10 เติมรายละเอียด
12 เลือกผู้รับข้อความ

ท่านสามารถแสดงคะแนนของนักศึกษาได้ ดังภาพ

1 แสดงนักเรียน
2 เพิ่มนักเรียน
3 แสดงหัวข้องานหรือแบบฝึกหัด
4 ปิดคะแนนย่อย แสดงเฉพาะผลรวมและกราฟ
5 ลบนักเรียนออกจากวิชา
6 แก้ไขคะแนน
7 คะแนนรวม
8 กราฟ
9 เกรด ตัดตามช่วงคะแนน
10 แก้ไขช่วงคะแนน
11 จำนวนนักเรียนที่ได้เกรดในช่วงคะแนนต่างๆ

กระดานข่าว

1 แสดงกระดานข่าว
2 แสดงคำถาม
3 ตั้งคำถามใหม่
4 จำนวนตอบ
5 คำถามที่มีภาพประกอบ
6 คำถามใหม่
7 ผู้ถาม
8 คำถามที่มีคนตอบมาก
9 รายละเอียดคำถาม
10 รายละเอียดคำตอบ
11 เติมความคิดเห็น หรือใส่ภาพประกอบได้

- File เป็น File ข้อมูลที่ท่านได้ป้อนเข้าไปในระบบ
- Link เป็น แล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ท่านได้ส่งเข้าไปในระบบ
- แบบฝึกหัดคือ แบบฝึกหัดแบบ 4 ตัวเลือก
- งาน เป็นการมอบหมายงานที่ท่านได้ส่งเข้าระบบ
- หนังสือ เป็นการแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียน

เมื่อท่านต้องการเลือกวิชาอื่น ให้เลือก แสดงวิชา

เมื่อท่านต้องการออกจากระบบ ให้เลือก Logout

เมื่อท่านต้องการเปลี่ยน Password ให้เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของตัวท่านเองได้โดยเลือก แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วเลือก
รวมทั้งนำภาพของท่านใส่ในระบบด้วย( ขนาดของภาพควรใช้ 100 X 80 Pixel ใน Format ของ JPG หรือ GIF )

ข้อมูลต่างๆสามารถลบออกจากระบบได้ โดยเลือก
by anirut@msu.ac.th